PROTEKTIA BRANDSKYDD I STOCKHOLM OCH I HELA LANDET

Varför välja vårt brandskydd?

Vi är unika i branschen då våra medarbetare har mer än 30 års erfarenhet från egen tjänstgöring inom Brandförsvaret. Därför är vår ambition främst att ni som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska nå upp till gällande lagkrav för att uppnå ett skäligt brandskydd och inte köpa produkter eller tjänster ni inte behöver. Utan satsa på rätt delar i ert brandskydd för att få en trygg och säker miljö.

Vår företagsidé är att vara en verklighetsförankrad helhetsleverantör av tjänster inom brandskydd. Vi hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsförvaltare att planera, projektera, genomföra och underhålla brandskyddet i alla typer av fastigheter och verksamheter. 

Vi tycker att det är viktigt att våra kunder har en personlig känsla i kontakten med vårt företag. Därför får ni en specifik kontaktperson hos oss med kännedom om just er fastighet eller verksamhet vilket underlättar kommunikationen och förståelsen för just ert objekt.

Brandskydd & Service

Systematiskt Brandskyddsarbete

Handlar om vad man åstadkommer för att upprätthålla och förbättra brandskyddet.

Lagkrav

Systematiskt brandskyddsarbete styrs av ett omfattande lagkrav.

Brandskyddsprodukter och service

Vi kan leverera alla de brandskyddsprodukter som ni enligt lag måste ha.

Utbildning i brandskydd och HLR

Vi har skarp erfarenhet från operativt arbete inom Brandförsvar eller ambulanssjukvård.

Arbetsplatser

Vi kan ta fram ett anpassat SBA för er verksamhet samt genomföra årlig systemrevision av detta.

Bostadsrättsfastigheter

Protektia Brandskydd hjälper er att upprätthålla ert lagstadgade brandskydd.

Kommersiella fastigheter

Vi utför bland annat brandskyddsbesiktningar och brandskyddsdokumentationer.

Serviceavtal

Ni väljer själv vilken nivå på serviceavtal ni önskar teckna med oss.

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor, där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Detta förtydligades några månader senare i SRVFS 2004:3 där det även står att åtgärderna kan vara av både teknisk och organisatorisk karaktär. En sammanfattning av vad dokumentationen i allt väsentligt enligt SRVFS 2004:3 skall innehålla är:

Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Men det räcker inte med att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Avgörande är vad som görs i praktiken. Vad man åstadkommer för att upprätthålla och förbättra brandskyddet. Dokumentationen är bara ett hjälpmedel och en kunskapskälla som används för styrning och vägledning av det systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet. Det är även av största vikt att detta alltid finns lätt tillgängligt samt är dokumenterat och hålls uppdaterat.

Lagkrav

Lag om skydd mot olycka LSO 2003:778 samt SRVFS 2004:3

 

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar

 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § ska ”ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”. Ovanstående innebär i korthet att både företag oavsett storlek/hyresgäster/lägenhetsinnehavare och fastighetsägare/bostadsrättsföreningar har ett ansvar för efterlevnaden av lagen. För ägare gäller det att se till att regler upprättas, och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls. För att uppfylla dessa krav ska ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas under

byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet även dokumenteras.

 

Boverkets byggregler BBR 5

Reglerar hur en byggnad ska vara utformad gällande brandskyddet.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om arbetsplatsens brandskydd och möjligheter till utrymning.

Bostadsrättsfastigheter

Känner ni till att det vilar ett mycket stort ansvar på er som fastighetsägare att lagkravet om ett skäligt brandskydd alltid upprätthålls?

Hur ska man som brf styrelse kunna sätta sig in i ett så komplext ämne som brandsäkerhet?

Som styrelse kan man knappast förväntas att själv behärska det här med brandsäkerhet till fullo. Det viktigaste är att man känner till och tar sitt ansvar.

OVK, energioptimering, underhållsplaner, budget och fastighetsskötsel är bara några delar i styrelsens arbete med att ansvara för en fastighet.

Tyvärr är vanligtvis kunskapen om de långtgående skyldigheter man har som fastighetsägare att upprätthålla ett fullgott brandskydd inte lika goda.

Det kan även kännas obekvämt att ta eventuella konflikter med sina grannar gällande brister i brandskyddet. Där kan vi som extern part vara bra att finnas som stöd till styrelsen.

Länk: Brandskyddsföreningen Flerbostadshus / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se).

Protektia Brandskydd hjälper er att upprätthålla ert lagstadgade brandskydd genom att genomföra nulägesanalys av fastighetens befintliga brandskydd, och vid behov skapa ett underlag för ert SBA. Vi kan även utföra regelbunden service och underhåll av era brandskyddsinstallationer som rökluckor, utrymningsskyltar, brandsläckare, utrymningsvägar.

Kommersiella fastigheter

Protektia Brandskydd har egen brandteknisk kompetens och utför bland annat brandskyddsbesiktningar och brandskyddsdokumentationer.

Kanske har ni funderingar om fastigheten klarar de lagstadgade kraven? Behöver ni bygga om, hyresgästanpassa eller ska ni genomföra renovering av fastigheten? Det är alltid mer kostnadseffektivt att ta hänsyn till de lagar som reglerar brandskyddet redan i samband med, eller helst innan, ombyggnad eller renovering jämfört med att ordna brandskyddet i efterhand.

Vi utför även regelbundna kontroller och underhåll av befintliga fasta brandskyddsinstallationer som rökluckor, utrymningskyltning, släckutrustning med mera. Alla åtgärder dokumenteras och överlämnas till beställaren efter utfört uppdrag.

Serviceavtal

Ni väljer själv vilken nivå på
serviceavtal ni önskar teckna med oss.

I ett komplett avtal ingår att
vi hjälper er med det totala brandskyddet. Som kan innehålla:

Arbetsplatser

Protektia Brandskydd kan ta fram ett anpassat SBA för er verksamhet samt genomföra årlig systemrevision av detta. Vi kan även leverera och utföra service på er brandskyddsutrustning som brandsläckare, utrymningsskyltar, utrymningsplaner.

Alla arbetsplatser, oavsett storlek, är skyldiga att enligt Lag om skydd mot olycka samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter se till att se till att det finns rutiner för att alla arbetstagare ska kunna utrymma arbetsplatsen samt att personalen har kännedom om hur man ska agera vid brand eller annan händelse med fara för liv, hälsa och egendom.

Vi vänder oss till dig som är vd, platsansvarig eller brandskyddsansvarig

Vår erfarenhet är att arbetet blir mest effektivt med ett strategiskt beslut och tydliga riktlinjer kring hur det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas. Då har den på företaget som hanterar uppgiften rätt befogenheter och verktyg för att garantera att företaget eller fastigheten efterlever regelverket.

Ett fungerande och dokumenterat brandskydd ingår även som ett delkrav i ISO certifiering.

 

Så här ser dina skyldigheter ut…

Såväl fastighetsägare som den som bedriver verksamhet i en fastighet har ansvar för brandsäkerheten. Lagkravet gäller alla organisationer, oberoende av storlek och typ av verksamhet. Ytterst ansvarig är alltid företagets vd eller motsvarande.

Med brandskydd menas inte bara det byggnadstekniska brandskyddet, utan framförallt ett organisatoriskt brandskydd med utbildningar, handlingsplaner för utrymning, en väl dokumenterad organisation, kontrollplaner, tillstånd för brandfarlig vara och utredda.

Vi kan hjälpa er med allt detta så att ni uppfyller lagkrav och samtidigt kan fokusera på er egen kärnverksamhet.

Utbildning

Vi utbildar även er personal i brandskydd och HLR. Vi kan även ta fram er brandskyddsorganisation och medverka vid utrymningsövningar. Våra instruktörer är personer med egen skarp erfarenhet från operativt arbete inom Brandförsvar eller ambulanssjukvård.

Brandskyddsprodukter och service

Vi kan leverera alla de brandskyddsprodukter som ni enligt lag måste ha såsom brandsläckare, utrymningsplaner, brandvarnare med mera. Samt utföra service och underhåll på era brandtekniska installationer till exempel rökluckor, branddörrar, hänvisningsarmaturer, brandlarm och brandcellsgränser.

Enklaste sättet att försäkra dig om att service eller montage verkligen utförts korrekt är att låta våra utbildade brandskyddstekniker göra jobbet.

Utbildning i brandskydd och HLR

Våra instruktörer är personer med egen skarp erfarenhet från operativt arbete inom Brandförsvar eller ambulanssjukvård. Vi kan även hjälpa er att ta fram en brandskyddsorganisation och medverka vid utrymningsövningar.

Snabbt och korrekt agerande vid plötsligt hjärtstopp kan vara livsavgörande. Därför är det mycket viktigt med kunskaper i HLR (hjärt- lungräddning) och första hjälpen.

Kontakta oss idag

Copyright 2022 © All rights Reserved. webbdesign by Interwebsite webbyrå